ස්ත්‍රී-සම්භාහන-මුද්‍රණය-ගෙවීම්-රිසිට්පත-සිනාසෙන-රූපලාවන්‍ය-ස්පා-සමීප-සමහර-පිටපත්-ඉඩ සහිත

ස්වයං-ඇලවුම් ලේබලය Stickerscustom ලේබලය

අභිරුචි ජල ආරක්ෂිත මුද්‍රිත ස්වයං ඇලවුම් ලේබලය විශ්වීය නව වර්ගයේ ලේබලය

අභිරුචි ජල ආරක්ෂිත මුද්‍රිත ස්වයං ඇලවුම් ලේබලය විශ්වීය නව වර්ගයේ ලේබලය

භාවිතය: ස්වයං-ඇලවුම් ලේබලය Stickerscustom ලේබලය
වෙළඳ නාමය: ZHONGWEN
වර්ගය: ඇලවුම් ස්ටිකරය
විශේෂාංගය: ජල ආරක්ෂිත, ඕනෑම කර්මාන්තයක් සඳහා භාවිතා වේ
ද්රව්ය: කඩදාසි