ස්ත්‍රී-සම්භාහන-මුද්‍රණය-ගෙවීම්-රිසිට්පත-සිනාසෙන-රූපලාවන්‍ය-ස්පා-සමීප-සමහර-පිටපත්-ඉඩ සහිත

ඉටි පීත්ත පටිය

ඉටි පාදක තාප හුවමාරු තීරු කේත මුද්‍රණ පීත්ත පටිය

ඉටි පාදක තාප හුවමාරු තීරු කේත මුද්‍රණ පීත්ත පටිය

ඉටි තාප හුවමාරු බාර්කෝඩ් මුද්‍රණ පීත්ත පටිය, උසස් තත්ත්වයේ ද්‍රව්‍ය වලින් සාදන ලද, මෙම ඉටි පාදක පීත්ත පටිය ඔබේ මුද්‍රිත තීරු කේත සහ ලේබල් දිගු කාලයක් පැහැදිලිව පවතින බව සහතික කරයි.එය කටුක පරිසරයන් සහ අභියෝගාත්මක තත්වයන් තුළ පවා ස්ථාවර සහ විශ්වාසනීය මුද්‍රණ කාර්ය සාධනයක් සහතික කරයි.